Rozgraniczenia działek Wrocław

Oferujemy opierające się na ustaleniu granic między sąsiadującymi ze sobą nieruchomościami rozgraniczenia działek we Wrocławiu i okolicy. Warto przy tym zaznaczyć, że procedura obejmuje wyłącznie grunty – nie ma możliwości rozgraniczenia obiektów budowlanych, ponieważ nie mają one wyraźnych granic.

Jeżeli chcieliby Państwo zlecić przeprowadzenie czynności geodezyjnych, serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Od wielu lat działamy na lokalnym rynku jako biuro świadczące usługi związane z geodezją, w tym tyczenie obiektów budowlanych, dzięki czemu nie tylko poznaliśmy oczekiwania klientów, ale też mamy wiedzę dotyczącą działalności miejscowych urzędów. Pozwala to na szybką realizację zleceń, ponieważ dostarczanie i pozyskiwanie dokumentacji z różnych instytucji jest bardzo ważną częścią tego rodzaju prac. Zapewniamy najwyższe standardy obsługi. Współpracujemy z firmami, instytucjami i klientami indywidualnymi. Stawiamy na jasne warunki współpracy, dlatego z góry ustalamy jej przebieg i przedstawiamy wstępną wycenę.

 

Przepisy prawne dotyczące rozgraniczenia działek

Szczegóły postępowania dotyczącego rozgraniczenia działek regulują przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a dokładniej rozdział 6. Warto zaznaczyć, że opisane rozgraniczenie nieruchomości dotyczy jedynie gruntów, a nie budynków.

Dokument ten stanowi, że rozgraniczenie działek ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia linii i punktów graficznych. Dodatkowo należy utrwalić te punkty znakami granicznymi na gruncie i sporządzić odpowiednią dokumentację. O rozgraniczeniu, podobnie jak o podziale nieruchomości, decyduje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta lub sądy. Procedura ta wykonywana jest zazwyczaj na wniosek, choć w niektórych przypadkach może być przeprowadzona z urzędu, np. przy scalaniu gruntów lub na potrzeby gospodarki narodowej. Prace związane z rozgraniczeniem działek przeprowadza fachowiec upoważniony przez decydenta (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Warto zaznaczyć, że w przypadku sporu co do linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody, a zawarte przed nim porozumienie ma moc ugody sądowej.

 

Ugoda w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

W przypadku zawarcia przez strony ugody w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, upoważniony fachowiec sporządza pisemnie, oddzielnie dla każdej ze stron akt ugody. Dokument powinien zawierać dane osobowe osoby sporządzającej pismo oraz jej numer uprawnień zawodowych, oznaczenie ewidencyjne i księgi wieczystej działek, których dotyczy ta czynność prawna. Ponadto, pisemna ugoda musi zawierać dane stron postępowania, szkic graniczny i szczegółowy opis nieruchomości. Należy zawrzeć informację o odczytaniu stronom dokumentu przed podpisaniem oraz o ustępstwach każdej z nich.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące rozgraniczenia działek lub innych prac geodezyjnych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Chętnie opowiemy o szczegółach oferty i przybliżonym terminie realizacji zlecenia.