niwelator

Podziały nieruchomości Wrocław

Wykonujemy geodezyjne podziały nieruchomości we Wrocławiu i okolicy polegające na wyodrębnieniu większej ilości działek z pierwotnej działki ewidencyjnej. Służymy pomocą przy sprzedaży gruntu oraz wyjściu ze współwłasności. Przed rozpoczęciem właściwych czynności przeprowadzamy wywiad terenowy i uzgadniamy parametry zlecenia z gminą. Dbamy o utrzymanie stałego kontaktu z Klientem, dlatego mogą mieć Państwo pewność, że wszystkie kroki będą konsultowane na bieżąco.

Kiedy warto skorzystać z naszych usług?

 • podział gruntów ornych między dzieci,
 • podział gruntów rolnych lub budowlanych pod sprzedaż,
 • ustalenie kwestii współwłasności.

Nie tylko sporządzimy projekty podziałowe działki, ale też zapewnimy wsparcie w postępowaniu administracyjnym.

 

Wznowienie granic działki

W zakres naszych usług wchodzi wznowienie granic działki, które może być niezbędne w przypadku sporu sąsiedzkiego. Jeżeli znaki terenowe zostały zatarte, zgłosimy się do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie przeprowadzimy odpowiednie działania. Do każdego zlecenia podchodzimy z należytą starannością, dlatego mogą mieć Państwo pewność, że oznakowania w terenie będą zgodne ze stanem faktycznym.

Stawiamy na transparentność usług – nasi klienci mogą liczyć na dokładną wycenę prac geodezyjnych. Podstawowym czynnikiem wpływającym na koszt czynności jest to, czy działka posiada księgę wieczystą. Jeżeli chcą Państwo uzyskać wstępny kosztorys prac, serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Co warto wiedzieć o podziale nieruchomości?

W przypadku podziału nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dokument ten stanowi, że podziału nieruchomości można dokonać tylko wtedy, kiedy jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zarówno w kwestii przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Jeśli takowego planu nie ma, podział można wykonać jeśli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi i jest zgodny z warunkami wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Dopuszczalny jest podział nieruchomości, które w miejscowym planie zostały przeznaczone na cele rolne lub leśne, a które powodowałyby wydzielenie gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3ha, jeśli działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub będzie regulować granice między sąsiadującymi nieruchomościami. Przy tego rodzaju czynnościach może być konieczne wykonanie pomiarów geodezyjnych lub innych czynności, które mogą przeprowadzić tylko uprawnione osoby.

Dokonanie podziału nieruchomości nie jest dopuszczalne jeżeli planowane do wydzielenia działki nie mają dostępu do drogi publicznej. Proponowany podział nieruchomości opiniowany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i na podstawie ich decyzji jest wykonywany. Jeśli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, konieczne jest też uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Jakie są wyłączenia ograniczeń podziału nieruchomości?

Ustawa przewiduje kilka przypadków, kiedy to niezależnie od ustaleń miejscowego planu lub (w przypadku jego braku) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może nastąpić podział. Wyłączenia ograniczeń podziału nieruchomości to m.in.:

 • zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami,
 • wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
 • wydzielenie części nieruchomości, która została nabyta z mocy prawa,
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej.

 

Rodzaje podziału nieruchomości

Wyróżnia się pięć głównych rodzajów podziału nieruchomości. Są to:

 1. Podział ewidencyjny polegający na wprowadzeniu zmian do dokumentacji ewidencyjnej gruntów i budynków na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej.
 2. Podział geodezyjny, czyli fizyczne wyodrębnienie dwóch lub więcej działek ewidencyjnych z działki pierwotnej bez zmiany dotychczasowego właściciela.
 3. Podział wieczystoksięgowy, który polega na odłączeniu z istniejącej księgi wieczystej ewidencyjnie wyodrębnionych działek i założenie dla nich nowych ksiąg wieczystych.
 4. Podział prawny polegający na przeniesieniu prawa własności wydzielonej wcześniej w podziale geodezyjnym z dotychczasowego właściciela na kupującego.
 5. Podział do korzystania (quad usum), czyli wyodrębnienie dla każdego ze współwłaścicieli określonej części nieruchomości.

 

Do właściwego przeprowadzenia podziału nieruchomości stosuje się przepisy ustaw:

 • o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • rozporządzenie rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

 

Podział nieruchomości to proces obejmujący wiele etapów. Na początku sporządzany jest wstępny projekt podziału, który zostaje zaopiniowany przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Oceniają oni m.in. zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Następnie sporządzany jest protokół z czynności przyjęcia granic i projekt podziału z granicami wydzielonych części działki sporządzony przez geodetę. Następnie wydawana jest decyzja administracyjna o podziale nieruchomości. Na koniec przeprowadza się wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania oraz sporządza się klauzulę potwierdzającą przyjęcie dokumentacji podziałowej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.