długopis i dokumenty

Regulacje stanów formalno-prawnych i rozgraniczenia nieruchomości

Regulacja stanu prawnego nieruchomości to postępowanie, które ma na celu ustalenie zasięgu prawa. Aby stwierdzić przebieg granic, geodeta musi przeanalizować odpowiednie dokumenty, tj. odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy aktów notarialnych, prawomocne orzeczenia i ugody sądowe bądź inne decyzje administracyjne. Położenie punktów granicznych jest natomiast możliwe dzięki dokumentom geodezyjnym zawierającym dane liczbowe oraz mapy, plany lub inne elementy umożliwiające odtworzenie przebiegu granic.

 

Mapy do celów prawnych Wrocław

Świadczymy usługi związane z przygotowywaniem mapy do celów prawnych. We Wrocławiu, gdzie znajduje się nasze biuro, zajmiemy się opracowaniem tego rodzaju dokumentu. Do czego potrzebna jest taka mapa? Uregulowany stan prawny nie decyduje o ustaleniu zasięgu prawa. Aby jednoznacznie wyznaczyć przebieg granic, konieczne jest sporządzenie właściwej dokumentacji geodezyjno-prawnej. W przypadku zaistnienia rozbieżności między danymi z operatu ewidencji gruntów i budynków, a rzeczywistym stanem prawnym działki, należy opracować mapę do celów prawnych. Takie mapy są niezbędne do założenia księgi wieczystej, ustalenia zasiedzenia, wywłaszczenia czy podziału nieruchomości.

 

Co powinna zawierać mapa do celów prawnych?

O tym, jak powinna wyglądać oraz jakie informacje powinna zawierać mapa do celów prawnych stanowi Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a dokładniej rozdział 5 tego dokumentu.

Rozporządzenie nie określa dokładnej skali, w jakiej ma być sporządzona mapa do celów prawnych. Tego rodzaju dokument powinien być przygotowany w skali nie mniejszej niż 1:5000, zapewniającej czytelność rysunku mapy, dostosowanej do obszaru, jaki ma być na niej zamieszczony. Podobnie jak inne tego rodzaju dokumenty, np. mapy powykonawcze budynków, musi być wykonana starannie i estetycznie. Ponadto gotowa mapa do celów prawnych powinna zawierać własnoręczny lub kwalifikowany podpis elektroniczny kierownika prac geodezyjnych.

 

Mapa do celów prawnych – jakie dokumenty są potrzebne?

Nieruchomości – zarówno budynki, jak i grunty, w wyniku sprzedaży lub dziedziczenia zmieniają właścicieli, są dzielone, dzierżawione, łączone, rozbudowywane lub burzone. Wszystkie te zmiany powinny być zapisane w odpowiednich dokumentach, które później są podstawą do opracowania innych pism i szkiców. Do opracowania mapy do celów prawnych wykorzystuje się dokumenty takie jak:

  • księgi wieczyste, akty ksiąg wieczystych lub zbiory dokumentów,
  • orzeczenia sądowe,
  • decyzje administracyjne,
  • akty notarialne,
  • materiały zasobu, np. ewidencja gruntów i budynków,
  • dokumenty geodezyjne i kartograficzne przechowywane w archiwach państwowych lub będących w posiadaniu zainteresowanych stron.

 

Treść mapy do celów prawnych

Dokument, jakim jest mapa do celów prawnych musi zawierać określoną treść, na którą składają się:

informacje określające przebieg granic działek ewidencyjnych; powinny być zawarte powiązania z granicami działek sąsiednich, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych,
numery działek ewidencyjnych oraz oznaczenia użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych,
istotne dla przedmiotu opracowania szczegóły terenowe,
dane określające zasięg i rodzaj istniejących lub projektowanych służebności gruntowych.

 

Każda mapa do celów prawnych powinna mieć tytuł wskazujący cel jej opracowania, informację, w jakiej skali jest wykonana oraz położenie obszaru. Wymagane jest wskazanie nazwy gminy oraz identyfikatora i nazwy obrębu ewidencyjnego. Ważne jest, by fachowiec opracowujący taką mapę uwzględnił w opisie numer księgi wieczystej, identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych, datę opracowania mapy oraz nazwę wykonawcy prac geodezyjnych i imię, nazwisko,, numer uprawnień zawodowych kierownika prac.