mapy zwinięte w rulon

Mapy do celów projektowych Wrocław

Specjalizujemy się w sporządzaniu map do celów projektowych. W myśl obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego opracowania można uzyskać w starostwie powiatowym, które znajdują się w granicach danej nieruchomości. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w realizacji spraw formalnoprawnych, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem.

Oferowane przez nas mapy do celów projektowych wykonuje się dla obszaru wskazanego w zgłoszeniu prac geodezyjnych, który obejmuje obszar niezbędny do sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej. Podobnie jak mapy do celów prawnych sposób ich sporządzania dokładnie określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W rozdziale 6 znajduje się spis dokumentów, jakie wykorzystywane są do sporządzenia map do celów projektowych. Są to:

 • opracowania planistyczne,
 • wyniki wykonanych pomiarów,
 • materiały udostępnione z zasobów,
 • inne dokumenty dotyczące obszaru projektowanego zamierzenia budowlanego lub terenów sąsiednich.

 

W pełni wykonana mapa do celów projektowych powinna być opatrzona podpisem przez kierownika prac geodezyjnych. Może być to zarówno podpis własnoręczny, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany, jeśli możliwości techniczne na to pozwalają.

 

Opis mapy do celów projektowych

W świetle przepisów rozporządzenia, w opisie mapy do celów projektowych muszą być zawarte następujące informacje:

 • tytuł „Mapa do celów projektowych”,
 • położenie obszaru opracowania (województwo, powiat, nazwa jednostki ewidencyjnej, miejscowość, numer arkusza, sekcja mapy),
  skala,
 • nazwa gminy,
 • identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego,
 • identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych,
 • nazwa wykonawcy prac geodezyjnych,
 • określenie obszaru będącego przedmiotem aktualizacji,
 • oznaczenie układu UTM lub MGRS i układu wysokości,
 • imię, nazwisko, numer uprawnień kierownika prac geodezyjnych,
 • data (dzień, miesiąc, rok), imię i nazwisko osoby sporządzającej mapę,
 • wszystkie obiekty ujęte na mapie zasadniczej, czyli:
  • kontury użytków gruntowych,
  • kontury budynków,
  • kontury klasyfikacyjne gruntów,
  • formy ukształtowania terenu,
  • punkty osnowy geodezyjnej,
  • sieci uzbrojenia terenu,
  • skwery, obiekty użyteczności publicznej.

 

Charakterystyka mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest sporządzana na kopii aktualnej mapy zasadniczej i stanowi obowiązkowy załącznik dokumentacji zbieranej na potrzeby procesu budowlanego bądź modernizacji obiektu budowlanego, w przypadku, gdy istnieje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie odwzorowuje obszar objęty inwestycją oraz teren, który otacza go w pasie min. 30 metrów. Na mapie do celów projektowych zaznaczone są wyraźne granice nieruchomości oraz informacje zapisane w miejscowym planie zagospodarowania, a dotyczące przeznaczenia terenów wraz z rozgraniczeniem ich funkcji (m.in. osie dróg, ulic oraz linia zabudowy). Oprócz tego taki dokument zawiera oznaczenie zieleni wysokiej (łącznie z pomnikami przyrody) oraz inne elementy, które są kluczowe dla danego projektu. Dokumentacja kartograficzna musi uwzględniać charakter i przebieg infrastruktury podziemnej, liniowej i punktowej.

 

Co warto wiedzieć o mapie do celów projektowych?

Szczegóły terenowe, które są treścią mapy zasadniczej, stanowią treść mapy do celów projektowych. Uwzględniane są usytuowanie zieleni wysokiej (głównie drzew), wskazywane są pomniki przyrody. Zarówno treść jak i skala mapy dostosowywane są do zamierzenia budowlanego – jego wielkości i rodzaju.

Opracowanie mapy do celów projektowych jest konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę domu, obiektu budowlanego lub posadowienia innego obiektu. Przygotowywaniem map zajmują się nasi geodeci, którzy mają wszystkie niezbędne uprawnienia wskazane w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Fachowiec po sporządzeniu mapy zasadniczej danego terenu, zbiera całą dokumentację i przekazuje ją do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przekazany operat musi być podpisany przez kierownika prac geodezyjnych. Taki podpis jest jednocześnie potwierdzeniem kopii wchodzących w skład operatu za zgodność z oryginałem.

Jeżeli potrzebują Państwo wykonawcy, który podejmie się sporządzenia mapy geodezyjnej, serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Działamy na terenie Wrocławia i okolic, ale przyjmujemy także zlecenia z dalszych rejonów województwa.